Your localtion:Home > About > Wang ding business Wang ding business

Our sales network throughout China.
Including: the capital of almost all.
The main city: Hongkong, Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Beijing, Changsha, Wuhan, Chengdu, Xiamen, Hangzhou, Nanjing, Harbin, Ningxia, Ji'nan, Chongqing, nanchang,


Home | About | Products | News | Business | Cases | Process | Contact

copyright:Jiangmen wang ding lighting Lamps and Lanterns co., LTD address:China Guangdong jiangmen pengjiang  Jiangmen meet jiang district lotus pond town south east road Gao Meng industrial park hotline:4008898268

technical support:Jiangmen website construction Xike123.cn